Zimbra
Close
พิธีเปิดการประชุมเพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว CMB ณ โรงแรมลักษวรรณ
Subject : พิธีเปิดการประชุมเพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว CMB ณ โรงแรมลักษวรรณ
Date : Monday, April 30, 2018 from 9:00 AM - 9:30 AM  GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
Organizer : "ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย" <chiangrai@mots.go.th>