Zimbra
Close
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและสนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Subject : โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและสนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Date : Tuesday, September 25, 2018 - Friday, October 5, 2018  GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
Organizer : "ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย" <chiangrai@mots.go.th>