BEGIN:VCALENDAR X-WR-CALNAME:Calendar X-WR-CALID:c8e3de17-a363-4e12-b80d-994179682027:10 PRODID:Zimbra-Calendar-Provider VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VTIMEZONE TZID:Asia/Bangkok BEGIN:STANDARD DTSTART:16010101T000000 TZOFFSETTO:+0700 TZOFFSETFROM:+0700 TZNAME:+07 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT UID:020d4a12-0a17-4201-bb68-5832ec61266d SUMMARY:จัดประชุมเพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว CMB ณ โรงแรมลักษวรรณ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180429 DTEND;VALUE=DATE:20180502 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180423T020441Z DTSTAMP:20180423T020441Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:03577606-f839-4e43-98e3-86de34ecc654 SUMMARY:กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "ห้องน้ำสะอาด สุข ใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK" ณ วัดพระพระแก้ว เชียงราย DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180829T220000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180829T223000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180612T154027Z DTSTAMP:20180612T154027Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0628b0c8-b3c7-4be7-9404-a3420abd4104 SUMMARY:จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ โรงแรมคงการ์เด ้นท์วิว รีสอร์ท อ..เมือง จ.เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190211 DTEND;VALUE=DATE:20190213 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190203T132324Z DTSTAMP:20190203T132324Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0a9d6ee3-4369-457e-aaaf-e6fad5298342 SUMMARY:ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและเจ้าหน้ าที่พลศึกษา ณ สทกจ.ชร (ร่องขุ่น) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190712 DTEND;VALUE=DATE:20190713 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T092716Z DTSTAMP:20190112T092716Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0cfa5339-d126-43c4-b2cf-63c6033465e9 SUMMARY:จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเส ริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190213 DTEND;VALUE=DATE:20190215 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190203T132619Z DTSTAMP:20190203T132619Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:11dcbeb3-5627-4e57-9b65-7baa70ff3454 SUMMARY:พิธีเปิดการอบรมประวัติศาสตร์ล้านา ณ โรงแรมพิมานอินน์ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180528T090000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180528T093000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180430T101453Z DTSTAMP:20180430T101453Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:12355351-bde9-41e2-92c0-c9abd02ef823 SUMMARY:ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ สถานีขนส่งแห่ งที่ 1 เชียงราย DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180918 DTEND;VALUE=DATE:20180919 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180910T092014Z DTSTAMP:20180910T092014Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1262292c-d402-425b-b77f-45f890932943 SUMMARY:ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและเจ้า หน้าที่พลศึกษา ณ สทกจ.ชร. (ร่องขุ่น) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190208 DTEND;VALUE=DATE:20190209 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T092517Z DTSTAMP:20190112T092517Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1371f0bb-61ce-4e41-beeb-5e52f0a8390e SUMMARY:กิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งโขง ณ ส นามกีฬาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180830 DTEND;VALUE=DATE:20180901 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180824T091625Z DTSTAMP:20180824T091625Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:143e5edc-9c18-460e-bcf2-8f44ce62f721 SUMMARY:จัดอบรมการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวจังหวัดน่าน ณ โรงแรมศศิ ดารา จ.น่าน ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190317 DTEND;VALUE=DATE:20190322 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190310T114924Z DTSTAMP:20190310T114924Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:176ecde7-030d-42af-84a0-f38c39373163 SUMMARY:กิจกรรมปั่นคนพันอึด พิชิตดอยพญาพิภักดิ์ ณ อำเภอขุนตาล ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180227 DTEND;VALUE=DATE:20180228 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180207T092010Z DTSTAMP:20180207T092010Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:17b1edfc-b55f-4a99-88d0-bc122d09d641 SUMMARY:ประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล PM ณ ห้องประชุม สทกจ.ฃร (ฝั่งกี ฬา) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180504 DTEND;VALUE=DATE:20180505 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180430T101135Z DTSTAMP:20180430T101135Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:18f976bc-0c52-47ff-857a-14579440f313 SUMMARY:จัดอบรม CBT ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมพิมานอินน์ เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180604 DTEND;VALUE=DATE:20180606 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180518T004840Z DTSTAMP:20180518T004840Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:19e1b9e1-22b9-43dd-9c8e-8eb2cc433162 SUMMARY:ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561 ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180228 DTEND;VALUE=DATE:20180302 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180212T051427Z DTSTAMP:20180212T051427Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1d4bb863-ca63-40f1-8a2e-714b23e472dc SUMMARY:ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190718 DTEND;VALUE=DATE:20190719 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190711T100408Z DTSTAMP:20190711T100408Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1dedbd48-4167-4801-8d72-bb0669db80de SUMMARY:พิธีเปิดกีฬาอนุบาล ณ โรงยิมเนเซียม ม.ราชภัฎเชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180713T093000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180713T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180623T033020Z DTSTAMP:20180623T033020Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:21adc59e-ac65-41cd-ba5f-e3fb6df2d478 SUMMARY:กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "ห้องน้ำสะอาด สุข ใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK" ณ วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180926T220000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180926T223000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180612T154115Z DTSTAMP:20180612T154115Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:22d95bba-b2cb-4c81-aa8b-70a5754a0a31 SUMMARY:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู ่การพัฒนา(กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม\,ร้านอาหาร) ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์ จ.เชียงรา ย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190128 DTEND;VALUE=DATE:20190201 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T092351Z DTSTAMP:20190112T092351Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2e1bf037-0fa9-41fd-8b05-2379f24824df SUMMARY:ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและเจ้าหน้า ที่พลศึกษา ณ สทกจ.ชร (ร่องขุ่น) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190308 DTEND;VALUE=DATE:20190309 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T092538Z DTSTAMP:20190112T092538Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2eef0890-bdbf-4f28-bf27-57f566ab59a4 SUMMARY:จัดอบรมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว (Digital Marketting for Lan na Green Tourism Network) จ.เชียงราย ณ โรงแรมคงการ์เด้น จ.เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190326 DTEND;VALUE=DATE:20190330 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190310T115240Z DTSTAMP:20190310T115240Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:309d2547-0ffe-4a80-af08-99570594eac3 SUMMARY:จัดอบรมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว (Digital Marketting for Lan na Green Tourism Network) จ.พะเยา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190313 DTEND;VALUE=DATE:20190317 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190310T114602Z DTSTAMP:20190310T114602Z SEQUENCE:2 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:33559530-92ce-4c3e-99a4-293c8c5ba94f SUMMARY:พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานนวดสปาเพื่อสุขภาพรองรับนักท่อง เที่ยว ณ โรงแรมพิมานอินน์ เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180626T090000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180626T093000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180608T012557Z DTSTAMP:20180608T012557Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3a054d9f-88c2-417e-baf1-323c999cc6c3 SUMMARY:กิจกรรมการปั่นจักรยาน Hug Chiangrai Bike Adventure in The City ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180506 DTEND;VALUE=DATE:20180507 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180327T103718Z DTSTAMP:20180327T103718Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3cf94918-be29-48bf-8940-86f3f7589a2d SUMMARY:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู ่การพัฒนา(กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม\,ร้านอาหาร) ณ โรงแรมศศิดารา จ.น่าน ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190123 DTEND;VALUE=DATE:20190127 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T092311Z DTSTAMP:20190112T092311Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3ff7046f-37a3-4b9f-9a6c-0866a3603d71 SUMMARY:จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีไทยฯ "งานวันเทิดไท้ องค์ราชันย์" ประจำปี 2562 ณ ศาลารอยพระบาทบ้านพญาพิภักดิ์ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ .เชียงราย DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190226 DTEND;VALUE=DATE:20190227 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190211T112549Z DTSTAMP:20190211T112549Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:454e7120-ee0a-495a-9fa0-77168f3515ed SUMMARY:พิธีเปิดการอบรม CBT ครั้งที่4 ณ โรงแรมลักษวรรณ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180426T090000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180426T093000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180423T021726Z DTSTAMP:20180423T021726Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4e7319fb-c570-4f44-8528-40e87c58f310 SUMMARY:ประชุมคณะทำงานเพื่อการบริการนักท่องเที่ยวข้ามพรมแดน ณ ห้องประชุมเวีย งกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20190222T083000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20190222T163000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20190211T112328Z DTSTAMP:20190211T112328Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:52559f99-5b41-4f5a-b5d8-57f141872393 SUMMARY:จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน ณ โรงแรม คงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190311 DTEND;VALUE=DATE:20190314 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190203T134034Z DTSTAMP:20190203T134034Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:545347ec-ade3-4dbc-a217-f797ab2f2093 SUMMARY:ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประ จำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190207 DTEND;VALUE=DATE:20190208 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190117T143226Z DTSTAMP:20190117T143226Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:545584d2-74e0-4bec-851f-c6b607599e65 SUMMARY:โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฯ กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรด้านอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด เพื่อสร้างเครื่องข่ายความปลอดภัยทางการท่ องเที่ยวและบรรยายพิเศษ หัวข้อ มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ณ โรง แรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190402 DTEND;VALUE=DATE:20190403 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190402T062609Z DTSTAMP:20190402T062609Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:59275c4c-15fc-41a7-81f1-d224e2020eb0 SUMMARY:พิธีเปิดการประชุมเพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจการท่อ งเที่ยว CMB ณ โรงแรมลักษวรรณ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180430T090000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180430T093000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180423T020726Z DTSTAMP:20180423T020726Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5ad71ab6-900b-435b-b633-0e314fd3132f SUMMARY:กิจกรรมเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ภูชี้ฟ้า เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ลานก ิจกรรมบ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180213 DTEND;VALUE=DATE:20180216 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180213T024856Z DTSTAMP:20180213T024856Z SEQUENCE:2 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5e900916-54af-4eb3-bb02-6803885c6734 SUMMARY:กิจกรรมดนตรีในสวน (Music in the park) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180210 DTEND;VALUE=DATE:20180211 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180207T084830Z DTSTAMP:20180207T084830Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:638ab436-b0f3-4588-bd90-d1ca4b296fa5 SUMMARY:จัดอบรมการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว จังหวัดพะเยา ณ โรงแรมพ ะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190220 DTEND;VALUE=DATE:20190223 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190203T133003Z DTSTAMP:20190203T133003Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:65746880-9253-4d2e-b2c4-fb331e7ecff9 SUMMARY:ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 กลุ่มส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและเจ้าหน้า ที่พลศึกษา ณ สทกจ.ชร (ร่องขุ่น) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190412 DTEND;VALUE=DATE:20190413 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T092613Z DTSTAMP:20190112T092613Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:663ebb46-16cc-4c06-93e6-fa3e18835a4a SUMMARY:แถลงข่าวการจัดกิจกรรม ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง3แผ่นดิน ณ โ รงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180716 DTEND;VALUE=DATE:20180717 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180713T095358Z DTSTAMP:20180713T095358Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:67f1cbf2-144a-495d-bf04-74512b4516b5 SUMMARY:จัดอบรมการบริการแบบมืออาชีพเพื่อสร้างการบริการที่น่าประทับใจ ณ โรงแ รมคงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190304 DTEND;VALUE=DATE:20190306 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190203T133517Z DTSTAMP:20190203T133517Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6a80ece3-d3ae-430b-9749-abe5f8e907ef SUMMARY:จัดอบรม CBT ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมลักษวรรณ DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180502 DTEND;VALUE=DATE:20180504 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180423T021520Z DTSTAMP:20180423T021520Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7389c01c-4fab-4509-bfc8-4ed6a85d08dc SUMMARY:ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและเจ้าหน ้าที่พลศึกษา ณ สทกจ.ชร (ร่องขุ่น) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190614 DTEND;VALUE=DATE:20190615 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T092655Z DTSTAMP:20190112T092655Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:73edb715-5fd3-4177-ace6-fdc166011b77 SUMMARY:จัดอบรมการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว จังหวัดเชียงราย ณ โรงแ รมคงการ์เด้นท์ จ.เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190226 DTEND;VALUE=DATE:20190302 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190203T133251Z DTSTAMP:20190203T133251Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:758c9d93-3ac3-405b-9a88-b2bf9cb51a75 SUMMARY:การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เชียงรายคัพ for chaingrai game ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬามหาลัยราชภัฏเชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180913 DTEND;VALUE=DATE:20181008 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180924T094428Z DTSTAMP:20180924T094428Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7886057a-a325-4361-9064-4f6d4a4e496d SUMMARY:กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "ห้องน้ำสะอาด สุข ใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK" ณ วัดอรัญวิเวกศิรี (จอมผ่อ) DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190227 DTEND;VALUE=DATE:20190228 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190215T130249Z DTSTAMP:20190215T130249Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7e0c2a98-7beb-4309-977a-c2b08d7d4bf4 SUMMARY:พิธีปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน เส้นทาง อ.เชียงแสน- อ.เชียงของ ณ วัดพระธา ตุเจดีย์หลวง ต.เวียง อ.เชียงแสน DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180722 DTEND;VALUE=DATE:20180723 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180713T095433Z DTSTAMP:20180713T095433Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:803d28f3-3474-40b4-92e9-a790e52efb49 SUMMARY:การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาจีน (Seminar Course) สำหร ับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมเรือนหงส์ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ.เม ือง จ.เชียงราย DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180910 DTEND;VALUE=DATE:20180911 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180905T013844Z DTSTAMP:20180905T013844Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:81bea9c2-215e-4a36-89e7-9ac6d7858068 SUMMARY:กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "ห้องน้ำสะอาด สุข ใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK" ณ วัดดอยงำเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190327 DTEND;VALUE=DATE:20190328 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190310T115637Z DTSTAMP:20190310T115637Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8258bea3-8945-40d9-b852-e05055e671ae SUMMARY:พิธีเปิดการอบรม CBT ครั้งที่5 ณ โรงแรมลักษวรรณ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180502T090000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180502T093000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180423T021604Z DTSTAMP:20180423T021604Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:845e9fb9-6b01-4b03-83d2-43f541abcb74 SUMMARY:จัดอบรมการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว จังหวัดน่าน ณ โรงแรมศศ ิดารา จ.น่าน DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190305 DTEND;VALUE=DATE:20190309 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190203T133654Z DTSTAMP:20190203T133654Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:852a901a-22a3-4fb1-a6f7-66d2712d6b53 SUMMARY:พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (PM CUP) (14 THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2561 ณ สน ามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180505T150000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180505T153000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180426T115324Z DTSTAMP:20180426T115324Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:858aff8e-c87f-4d76-92d2-a5d806a8dc99 SUMMARY:การอบรมหลักสูตรกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise สำหรับหมู่บ้านท่อง เที่ยวชุมชนชั้นต้น ณ โรงแรมพิมานอินน์ อ.เมือง จ.เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180912 DTEND;VALUE=DATE:20180913 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180905T014435Z DTSTAMP:20180905T014435Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:87353c49-76ae-43b1-a000-da01dfaa27ee SUMMARY:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู ่การพัฒนา(กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม\,ร้านอาหาร) ณ โรงแรมอมรรักษ์ จ.แพร่ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190120 DTEND;VALUE=DATE:20190124 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T092226Z DTSTAMP:20190112T092226Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8ad06554-da62-4179-97b8-666881463029 SUMMARY:กิจกรรมวิ่ง ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง ณ ด่านพรมแดนเชียงของ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180218 DTEND;VALUE=DATE:20180219 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180207T094018Z DTSTAMP:20180207T094018Z SEQUENCE:2 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8c39e44e-6ae2-4eb5-8bd2-4c7eb50cc257 SUMMARY:จัดอบรม CBT ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมพิมานอินน์ เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180614 DTEND;VALUE=DATE:20180616 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180518T005029Z DTSTAMP:20180518T005029Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8e354824-4019-4c86-9863-6bc7d7f707fe SUMMARY:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู ่การพัฒนา(กลุ่มเกษตรกร) ณ โรงแรมศศิดารา จ.น่าน ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190113 DTEND;VALUE=DATE:20190117 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T091902Z DTSTAMP:20190112T091902Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:905671af-d245-4f85-843d-bde343c2939d SUMMARY:การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือกระดับจังหว ัดเชียงราย) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180217 DTEND;VALUE=DATE:20180401 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180212T050925Z DTSTAMP:20180212T050925Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:97012a86-54df-40c2-9c90-79b5e26b167d SUMMARY:ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Global Running Events 2019 ณ สำนักงานการท่ องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ร่องขุ่น) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190423 DTEND;VALUE=DATE:20190424 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190402T063055Z DTSTAMP:20190402T063055Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:978ac7a2-0b8d-4aae-86da-0bd9fce80ff1 SUMMARY:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู ่การพัฒนา(กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม\,ร้านอาหาร) ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190206 DTEND;VALUE=DATE:20190210 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190203T135215Z DTSTAMP:20190203T135215Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:987f8eb5-7e31-4aea-95ae-aa5ae8d48372 SUMMARY:ประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและเจ้าหน้ าที่พลศึกษา ณ สทกจ.ชร (ร่องขุ่น) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190913 DTEND;VALUE=DATE:20190914 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T092754Z DTSTAMP:20190112T092754Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:99a3d997-718e-4cd5-a5dc-bad8beafc16c SUMMARY:จัดอบรมการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว จังหวัดแพร่ ณ โรงแรมอม รรักษ์ จ.แพร่ DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190212 DTEND;VALUE=DATE:20190216 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190203T132831Z DTSTAMP:20190203T132831Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9a4d75ba-8abf-4369-979c-a8ebd3bb173c SUMMARY:โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเ ชียงรายประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและสนามกีฬามห าวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180925 DTEND;VALUE=DATE:20181006 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180924T094357Z DTSTAMP:20180924T094357Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9d87cd05-b86b-45ab-b045-176581498946 SUMMARY:จัดอบรม CBT ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมลักษวรรณ /สันทางหลวง ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180426 DTEND;VALUE=DATE:20180428 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180423T020150Z DTSTAMP:20180423T020150Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a0a1af47-81ef-4b6b-ab0d-fb7bbcadf01e SUMMARY:ร่วมงานไทลื้อ ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180725 DTEND;VALUE=DATE:20180726 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180722T164223Z DTSTAMP:20180722T164223Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a28c7371-9fd5-4270-adae-0c52351657ef SUMMARY:จัดอบรมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว (Digital Marketting for Lan na Green Tourism Network) จังหวัดแพร่ ณ โรงแรมอมรรักษ์ จังหวัดแพร่ DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190310 DTEND;VALUE=DATE:20190314 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190310T114405Z DTSTAMP:20190310T114405Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a881a2b3-3624-4dd5-a9c4-4bb8a771e973 SUMMARY:จัดอบรม CBT ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมพิมานอินน์ เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180611 DTEND;VALUE=DATE:20180613 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180518T005002Z DTSTAMP:20180518T005002Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ab52aecc-5475-46d0-a03d-8960beeab9bd SUMMARY:พิธีปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน เส้นทาง อ.เชียงแสน- อ.เชียงของ ณ ลานด้านห น้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180720 DTEND;VALUE=DATE:20180721 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180713T095353Z DTSTAMP:20180713T095353Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b08c7a2d-8cad-4963-aeed-aec3f89010f4 SUMMARY:ประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมสัมนานานาชาติ Northern Logistic s Forum 2019 ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน+6และGMS เพื่อร องรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชีย งราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20190712T113000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20190712T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20190711T101013Z DTSTAMP:20190711T101013Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b420151b-e643-42d8-b853-02b440eb806f SUMMARY:ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำถิ่น ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด ณ บริเวณริ มทางหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190715 DTEND;VALUE=DATE:20190716 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190711T095645Z DTSTAMP:20190711T095645Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b64852b5-4102-489d-9722-26ed92bea4b7 SUMMARY:พิธีเปิดการอบรม CBT ครั้งที่3 ณ โรงแรมลักษวรรณ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180423T090000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180423T093000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180423T021744Z DTSTAMP:20180423T021744Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ba0855fa-71d5-4fbb-ad7e-973601b26353 SUMMARY:เปิดกิจกรรมปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน ณ ด่านสะพานม ิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อ.เชียงของ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180721 DTEND;VALUE=DATE:20180722 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180713T095341Z DTSTAMP:20180713T095341Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:bd6128d3-c1d7-4525-bd46-87a84c6abaaf SUMMARY:กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "ห้องน้ำสะอาด สุข ใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK" ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180628T220000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180628T223000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180612T153848Z DTSTAMP:20180612T153848Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c603a149-941a-4935-816d-61a278d7768c SUMMARY:จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานร้านอาหาร TRQSและเครื่องดื่ม ณ โรงแ รมพิมานอินน์ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180519 DTEND;VALUE=DATE:20180521 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180426T115728Z DTSTAMP:20180426T115728Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c62f8362-1e98-4d8a-8806-b39e1f875cff SUMMARY:กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "ห้องน้ำสะอาด สุข ใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK" ณ วัดพระสิงห์ เชียงราย DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180725T220000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180725T223000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180612T153945Z DTSTAMP:20180612T153945Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c7dfb0f2-7a04-4711-b79b-6170fe3987da SUMMARY:จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานร้านอาหาร TRQSและเครื่องดื่ม ณ โรงแ รมพิมานอินน์ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180526 DTEND;VALUE=DATE:20180528 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180426T115747Z DTSTAMP:20180426T115747Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:cda4a8ad-b944-40be-86ce-d7139b9e3b9f SUMMARY:จัดอบรมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว (Digital Marketting for Lan na Green Tourism Network) จ.น่าน ณ โรงแรมศศิดารา จ.น่าน ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190401 DTEND;VALUE=DATE:20190405 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190310T115910Z DTSTAMP:20190310T115910Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:cf1313c4-ee18-4e39-8b9a-d2c695d465e6 SUMMARY:งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 เชียง ณ โรงแรมเดอะริเวอรี่ บาย กะตะธานี จ ังหวัดเชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180919T120000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180919T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180824T092159Z DTSTAMP:20180824T092159Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d08cd8f9-2457-4a89-8915-749ba072d092 SUMMARY:จัดอบรม CBT ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมลักษวรรณ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180423 DTEND;VALUE=DATE:20180425 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180423T020013Z DTSTAMP:20180423T020013Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d09fbd7a-7832-4196-ab92-334d762ac005 SUMMARY:กิจกรรมดนตรีในสวน (Music in the park) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180203 DTEND;VALUE=DATE:20180204 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180207T084759Z DTSTAMP:20180207T084759Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d1f6e24d-0efe-47a6-a92f-5ca3d9d8d2dc SUMMARY:ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานนวดสปาเพื่อสุขภาพรองรับนักท่องเที่ยว ณ โร งแรมพิมานอินน์ เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180626 DTEND;VALUE=DATE:20180628 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180608T012250Z DTSTAMP:20180608T012250Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d50be0bc-063d-4f16-a460-c44cc5feaa22 SUMMARY:กิจกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งรายการ สิงห์ อัลตราเทรล เชียงราย ณ ไร่สิง ห์ปาร์ค เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20181021 DTEND;VALUE=DATE:20181022 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180910T093047Z DTSTAMP:20180910T093047Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d866e77d-3458-4fc5-a97a-972c86bec41f SUMMARY:กิจกรรมดนตรีในสวน (Music in the park) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180217 DTEND;VALUE=DATE:20180218 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180207T084847Z DTSTAMP:20180207T084847Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:dda50b66-9633-4bda-91e4-33ea86ab71e6 SUMMARY:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู ่การพัฒนา (กลุ่มเกษตรกร) ณ โรงแรมคงการ์เดนท์ จ.เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20181216 DTEND;VALUE=DATE:20181220 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20181214T092338Z DTSTAMP:20181214T092338Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e1bda4c2-ab42-4ca5-aa5b-b63a8fe5b24c SUMMARY:การอบรมการบันทึกข้อมูลด้านการท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาระบบ Tourism G ateway (Digital Tourism) ณ ห้อง e-learning อาคารยุพราชวิวทยมงคล ม.ราชภัฎเชี ยงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180906 DTEND;VALUE=DATE:20180907 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180905T013546Z DTSTAMP:20180905T013546Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e27bde0c-43f7-43fa-ade1-ff8be3e4a66d SUMMARY:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู ่การพัฒนา(กลุ่มเกษตรกร) ณ พะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190116 DTEND;VALUE=DATE:20190120 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T091954Z DTSTAMP:20190112T091954Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e5da069e-7dec-4ba5-a9c8-12ffda2c36fa SUMMARY:จัดอบรมประวัติศาสตร์ล้านนา ณ โรงแรมพิมานอินน์ เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180528 DTEND;VALUE=DATE:20180530 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180430T101433Z DTSTAMP:20180430T101433Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e7f62e2d-6fe5-4acf-b31f-13730b2e7196 SUMMARY:ิพิธีเปิดการอบรม CBT ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมลักษวรรณ ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;TZID="Asia/Bangkok":20180508T090000 DTEND;TZID="Asia/Bangkok":20180508T093000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20180423T021402Z DTSTAMP:20180423T021402Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e87fb1cf-e552-4d3c-b4b3-26184fc15fd2 SUMMARY:ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและเจ้าหน้ าที่พลศึกษา ณ สทกจ.ชร (ร่องขุ่น) ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190809 DTEND;VALUE=DATE:20190810 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T092737Z DTSTAMP:20190112T092737Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ec4a28bf-267b-472f-b852-2a356a3b30c8 SUMMARY:จัดอบรม CBT ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมพิมานอินน์ เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180607 DTEND;VALUE=DATE:20180609 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180518T004916Z DTSTAMP:20180518T004916Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ec7d3bba-ade8-4bd0-9714-b32c778a064c SUMMARY:ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190117 DTEND;VALUE=DATE:20190118 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190112T092109Z DTSTAMP:20190112T092109Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ecfce84e-b805-47f6-ad47-ff0ac6810821 SUMMARY:ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "ห้องน้ำสะอ าด สุขใจ ไปเที่ยวไหน ก็ WC OK" ณ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงร าย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190724 DTEND;VALUE=DATE:20190725 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190711T100611Z DTSTAMP:20190711T100611Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:edf2c287-c092-4b22-abac-0ef1de95d4cf SUMMARY:กิจกรรมการจัดการแข่งขันวิ่ง รายการบางกอกแอร์เวย์ส เชียงรายมาราธอน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180916 DTEND;VALUE=DATE:20180917 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180910T091840Z DTSTAMP:20180910T091840Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f512c1bc-9559-4626-bddd-af3e69232fac SUMMARY:ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและเจ้าหน้ าที่พลศึกษา ณ สทกจ.ชร (ร่องขุ่น) DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190503 DTEND;VALUE=DATE:20190504 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190503T032826Z DTSTAMP:20190503T032826Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f6a8a451-3179-4f49-8329-5993b4f981f9 SUMMARY:เสวนา หัวข้อ มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยการบูรณาการร่วมกันเพื่อช่วยเ หลือนักท่องเที่ยว ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20190403 DTEND;VALUE=DATE:20190404 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20190402T062813Z DTSTAMP:20190402T062813Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f8e4a398-7959-4ad0-b4aa-79d9d1bc661f SUMMARY:จัดอบรม CBT ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมลักษวรรณ/โป่งศรีนคร ORGANIZER;CN="ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย":mailto:chiangrai@mots.go.th DTSTART;VALUE=DATE:20180508 DTEND;VALUE=DATE:20180510 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:FREE TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED:20180423T021251Z DTSTAMP:20180423T021251Z SEQUENCE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR